VERANDA Mei / Junie 2014 Wedstryd Amptelike Reëls

Loading...

AMPTELIKE REËLS

GEEN AANKOOP NODIG OM IN TE WORD OF WEN. 'N AANKOOP OF BETALING VAN ENIGE KIND SAL NIE JOU KANSSE VAN WENSE VERHOG

1. HOE OM IN te voer: Uitsig vanaf VERANDA: Outdoor Living (die "Wedstryd"): Begin 2 Mei 2014 om 12:01 (ET) tot 19 Junie 2014 om 11:59 (ET), gaan na veranda.com/yourview en voltooi en Dien die inskrywingsvorm in volgens die instruksies op die skerm, insluitend 'n foto (300 DPI) van iets wat jou inspireer en 'n kort beskrywing (50 woorde of minder) van jou prent. Alle inskrywings moet u naam, adres, telefoonnommer, e-posadres en 'n oorspronklike foto insluit. Winnaar Keuse: Alle inskrywings word beoordeel deur die redakteurs van VERANDA magazine ("Regters"). Een (1) groot pryswenner sal gekies word op grond van die volgende kriteria: samestelling (50%) en kreatiwiteit (50%). In die geval van 'n das, sal die persoon onder die gebonde deelnemers met die hoogste telling in Kreatiwiteit die wenner wees (die "Wenner"). As die Sponsor nie voldoende inskrywings ontvang nie, het die Borg die reg om die wedstryd te kanselleer. Deur deel te neem aan die wedstryd, sertifiseer die deelnemer dat sy / haar inskrywing oorspronklik is, nie voorheen gepubliseer of enige toekenning gewen is nie, en bevat geen materiaal wat die regte van enige derde party sal oortree of inbreuk maak op kopiereg, handelsmerke of regte of privaatheid of publisiteit. Sponsor behou die reg voor in sy uitsluitlike en onbeperkte diskresie om enige inskrywing wat hy glo onwelvoeglike, aanstootlike of onvanpaste inhoud bevat, te diskwalifiseer, wat nie aan hierdie amptelike reëls voldoen nie of wat nie in ooreenstemming is met die gees of tema van die wedstryd nie. Die besluit van die Borg en beoordelaars is finaal en bindend vir alle aangeleenthede wat verband hou met die kompetisie. Pryse en Benaderde Kleinhandelwaarde: Een (1) groot pryswenner sal hul prentjie in 'n toekomstige uitgawe van VERANDA-tydskrif verskyn en sal 'n afskrif van VERANDA ontvang: Die kuns van buite lewe (ARV: $ 60). Totale ARV vir alle pryse: $ 60. Enige verskil tussen die genoemde ARV en die werklike waarde van die prys sal nie in enige vorm toegeken word nie. Laat asseblief 'n minimum van ses (6) maande toe vir die aflewering van pryse.

2. WENNER KENNISGEWING: Wenner sal binne een (1) maand van die laaste dag van die wedstryd per e-pos, en / of volgens Borg se diskresie, per telefoon of pospos in kennis gestel word. Indien die Wenner nie op die kennisgewing van die Sponsor reageer of die prys nie binne vyf (5) werksdae van kennisgewing aanvaar nie, sal die prys as verbeurd beskou word en sal 'n alternatiewe Wenner gekies word. In die geval dat enige een of meer moontlike Wenner (s) nie reageer soos hierbo genoem nie, die prys weier of versuim om getekende beëdigde verklarings of vrystellings te verskaf, sal sodanige Wenner (s) geag word die prys te verbeur en Borg sal 'n plaasvervanger kies Wenner (s) van die oorblywende kwalifiserende toetreders. Indien enige alternatiewe (s) op dieselfde wyse versuim om die prys te reageer of af te laai, sal die Borg 'n redelike aantal pogings na eie goeddunke gebruik om die prys (e) aan 'n ander alternatiewe (s) toe te ken, maar as dit nie moontlik is nie, Die prys (s) sal finaal verbeur word en Borg sal geen verdere aanspreeklikheid in verband met hierdie wedstryd hê nie. Lys van Wenner (s): Vir die naam (s) van die Wenner (s), stuur 'n afsonderlike self-aangespreek, gestempel koevert na VERANDA Magazine, 27ste Vloer, Uitsig vanaf VERANDA: Wat inspireer jou? Wennerslys, Hearst Communications, Inc, 300 West 57th Street binne twee (2) maande vanaf die Wenner kennisgewing datum soos hierbo gespesifiseer.

3. INSKRYWINGS: Beperk een (1) inskrywing per persoon vir Wedstryd. Veelvuldige inskrywings van dieselfde persoon sal gediskwalifiseer word. Inskrywings word die eiendom van die Borg en sal nie teruggestuur word nie. Bewys van indiening vorm nie bewys van ontvangs nie. Borg is nie verantwoordelik vir verlore, laat, verkeerde, onvolledige of onakkurate inskrywings nie. Onvolledige inskrywingsvorms of inskrywingsvorms wat gepeuter is, sal gediskwalifiseer word. As daar 'n dispuut bestaan ​​oor die identiteit van 'n aanlyn-deelnemer, sal die prys toegeken word aan die gemagtigde rekeninghouer van die e-posadres. Die "gemagtigde rekeninghouer" word gedefinieer as die natuurlike persoon aan wie die e-posadres toegewys is deur 'n internet diensverskaffer, aanlyn diensverskaffer of ander organisasie (bv. Besigheid, opvoedkundige instelling, ens.) Wat verantwoordelik is vir die toeken van e-posadresse vir die domein wat verband hou met die ingediende e-pos adres.

4. TOEGANKELIKHEID: Oop vir wettige inwoners van die 50 Verenigde State en die Distrik van Columbia, wat die ouderdom van meerderheid bereik het in hul staat of gebied van verblyf op die tyd van inskrywing. Regs inwoners van Kanada (uitgesluit Quebec) wat op die tyd van inskrywing die voormelde ouderdom in hul provinsie van verblyf bereik het, kan ook inskryf. In Puerto Rico verval en waar wettig verbode is. Werknemers van die Sponsor, sy ouers, affiliasies en filiale, deelnemende reklame- en bevordering agentskappe, onafhanklike beoordelingsorganisasies, en prysverskaffers (en lede van hul onmiddellike familie en / of diegene wat in dieselfde huishouding van elke sodanige werknemer woon) kwalifiseer nie.

5. VOORWAARDES VAN DEELNAME: Uitgawes wat nie spesifiek in prysbeskrywing ingesluit is nie en alle belastings is die uitsluitlike verantwoordelikheid van die Wenner. Elke prys word toegeken, soos dit is, sonder waarborg of waarborg, hetsy uitdruklik of geïmpliseer buite die vervaardiger se beperkte waarborg. Geen oordrag, opdrag of vervanging van 'n prys toegelaat nie, behalwe Borg behou die reg voor om die prys te vervang vir 'n item van gelyke of groter waarde indien 'n geadverteerde prys nie beskikbaar is nie. Die Wenner moet voldoen aan enige en alle toepaslike federale, staats-, provinsiale, indien Canadees in aanmerking kom om in te gaan, en plaaslike wette, reëls en regulasies.Alle federale, staats- en plaaslike belastings en enige ander koste wat nie spesifiek in hierdie amptelike reëls voorsiening gemaak word nie, is slegs die verantwoordelikheid van die Wenner. As die werklike kleinhandelwaarde van enige Wennersprys $ 600 of meer is, moet die Wenner 'n W9-vorm invul en Borg voorsien met sy / haar sosiale sekerheidsnommer vir belastingdoeleindes. 'N IRS-vorm 1099 sal uitgereik word in die naam van die Wenner (of, indien 'n minderjarige, in die naam van sy / haar ouer of wettige voog) vir die werklike waarde van die ontvangde pryse. Borg sal geen verantwoordelikheid of verpligting teenoor die Wenner of potensiële Wenner hê wat nie of nie beskikbaar is om pryse soos hierin beskryf, te aanvaar of te gebruik nie. Deelnemers stem in om gebind te wees deur die bepalings van hierdie Amptelike Reëls en deur die besluite van Borg, wat finaal en bindend is vir alle aangeleenthede rakende hierdie Promosie. Wenner (en ouer of wettige voog as Winnaar 'n minderjarige is) mag vereis word om 'n Beëdigde verklaring van Bekwaamheid, 'n Aanspreeklikheidslisensie te onderteken en terug te stuur en waar binne 7 (7) dae na die eerste poging tot kennisgewing 'n publisiteitsverslag wettiglik toegelaat word. Versuim om te voldoen aan hierdie sperdatum kan lei tot verbeuring van die prys en die keuse van 'n alternatiewe Wenner. Terugbetaling van enige prys / prys kennisgewing as onleesbaar kan tot diskwalifikasie en keuse van 'n alternatiewe Wenner lei. Wenner verklaar hiermee verder dat dit enige dokumente sal onderteken wat nodig is om binne sewe (7) dae na die eerste poging tot kennisgewing die kopiereg van die inskrywing aan Borg oor te dra. Deur toegang te gee, gee Entrant toestemming vir die borg, en enige van sy affiliasies en filiale, deelnemende reklame- en promosie-agentskappe, die onafhanklike beoordelingsorganisasie en prysverskaffers om die deelnemer se voorlegging (insluitend 'n gewysigde vorm van die inskrywing) te gebruik vir redaksionele, reklame- en promosie- Doeleindes sonder addisionele vergoeding, tensy dit deur die wet verbied word. Indien beelde as 'n vereiste vir inskrywing aan die Borg voorgelê word, stem Deelnemers in dat hulle alle regte het om die beelde wat ingedien is, te gebruik en om 'n borg, enige van sy filiale en filiale, deelnemende reklame- en promosie-agentskappe, die onafhanklike beoordelingsorganisasie en prysverskaffers toe te laat. Om enige van die beelde te gebruik, sonder enige aanspreeklikheid, vir redaksionele, reklame- en promosiedoeleindes. Verder aanvaar die aanvaarding van die prys deur Winner toestemming vir Sponsor en enige affiliasies en filiale, deelnemende reklame- en promosie-agentskappe, die onafhanklike beoordelingsorganisasie en prysverskaffers om Winner se naam en / of gelykenis en biografiese materiaal vir redaksionele, reklame- en promosiedoeleindes te gebruik. addisionele vergoeding, tensy dit deur die wet verbied word. Deur die prys te aanvaar, stem Winner in om Sponsor, sy adverteer- en promosie-agentskappe en hul onderskeie moedermaatskappye, filiale, affiliasies, vennote, verteenwoordigers, opvolgers, opdragte, beamptes, direkteure en werknemers skadeloos te hou vir enige besering of skade wat veroorsaak of geëis word. word veroorsaak deur deelname aan die wedstryd of aanvaarding of gebruik van die prys. Borg is nie verantwoordelik vir enige drukwerk, tipografiese, meganiese of ander foute in die druk van die aanbod, administrasie van die wedstryd of in die aankondiging van die prys nie.

6. INTERNET: Borg is nie verantwoordelik vir elektroniese oordragfoute wat lei tot weglating, onderbreking, skrapping, gebreke, vertraging in bedrywighede of oordrag, diefstal of vernietiging of ongemagtigde toegang tot of veranderinge van inskrywingsmateriaal, of vir tegniese, netwerk-, telefoon toerusting, elektroniese, rekenaar-, hardeware of sagteware wanfunksies of beperkinge van enige aard, of onakkurate versendings van of versuim om toegangsinligting deur Borg of aanbieder te ontvang weens tegniese probleme of verkeersopeenhopings op die internet of op enige webwerf of enige kombinasie daarvan. As die Internet gedeelte van die program om een ​​of ander rede nie in staat is om soos beplan te hardloop nie, insluitende infeksie deur rekenaarvirus, foute, manipulering, ongemagtigde ingryping, bedrog, tegniese mislukkings of enige ander oorsake wat die administrasie, sekuriteit, billikheid , integriteit of behoorlike uitvoering van hierdie Promosie behou Sponsor die reg om, na eie goeddunke, die Promosie te kanselleer, te beëindig, te verander of op te skort. Sponsor behou die reg voor om wenners uit in aanmerking kom inskrywings wat vanaf die beëindigingsdatum ontvang word, te kies. Borg verder behou die reg voor om enige individu wat met die inskrywingproses tampers te diskwalifiseer, te diskwalifiseer. Borg kan 'n deelnemer verbied om deel te neem aan 'n Promosie indien dit bepaal dat die genoemde deelnemer die wettige werking van die Promosie ondermyn deur bedrog, hacking, misleiding of ander onbillike speelpraktyke te ondermyn of van voorneme is om ander deelnemers te misbruik, bedreig of teister. Let wel: Enige poging deur 'n deelnemer om enige webwerf opsetlik te beskadig of die wettige werking van die Promosie te ondermyn, is 'n oortreding van kriminele en burgerlike wette en indien so 'n poging aangewend word, behou Sponsor die reg om skadevergoeding van so 'n deelnemer aan die volle omvang van die wet.

7. BESPREEK / KEUSE VAN REG: Behalwe waar verbode, stem elke deelnemer in dat: (1) enige geskille, eise en oorsake van aksie wat voortspruit uit of verband hou met hierdie of enige prys toegeken, individueel opgelos moet word sonder om enige vorm van klasaksie aan te spreek en uitsluitlik deur staats- of federale howe geleë in New York, NY, (2) enige eise, oordele en toekennings sal beperk word tot werklike uitgawes buite die sak, maar in geen geval prokureursgelde nie; en (3) geen strawwe, toevallige, spesiale, gevolglike of ander skadevergoeding, insluitend sonder beperking, kan verlore winste (gesamentlik, "Spesiale Skade") toegeken word, en (4) deelnemer afstand doen hiermee van alle regte om spesiale skade en alle regte op Sodanige skadevergoeding het vermeerder of toegeneem. New York State Law, sonder verwysing na New York se keuse van wetreëls, beheer die kompetisie en alle aspekte wat daarmee verband hou.

8. SPONSOR: Die Borg van hierdie Promosie is Hearst Communications, Inc, 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.

Loading...